Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

STADGARSTADGAR FÖR KAMRATFÖRENINGEN VAPENBRÖDERNA

AMFIBIEREGEMENTETS KAMRATFÖRENING

Antagna vid årsmöte den 23 maj 1965 och ändrade vid årsmötet den 27 maj 1978, den 31 maj 1980, den 25 maj 1983, den 26 maj 1984, den 14 april 2007, den 12 april 2008, den 9 april 2016.

§ 1.
Kamratföreningens ändamål.

Kamratföreningen Vapenbröderna, stiftades den 8 december 1899 av beväringsmän vilka fullgjort sin värnplikt vid dåvarande Kongl Vaxholms Artillerikår. Kamratföreningen har till ändamål att utgöra en föreningslänk mellan nuvarande och förutvarande personal vid Amfibieregementet och dess föregångare, Stockholms kustartilleriförsvar, Vaxholms kustartilleriregemente och Vaxholms Artillerikår, i gemensam strävan till utbredd försvarsvilja för frihet och fred, till främjande av ett gott kamratskap samt till vårdande av nämnda förbands traditioner. Kamratföreningen vill därjämte genom att årligen utdela utmärkelser, priser eller premier ge sitt erkännande och sin uppmuntran till dem vid regementet, vilka särskilt väl tillgodogjort sig den militära utbildningen eller som genom mod och rådighet visat kamratligt föredöme. För förverkligande av kamratföreningens ändamål skall samverkan äga rum med motsvarande sammanslutningar enligt de former som styrelse beslutar om.

§ 2.
Medlemmar.

För att kunna bli medlem fordras, om inte styrelsen i särskilda fall bestämmer annorlunda, att vid i § 1 nämnda förband vara i tjänst eller ha tjänstgjort som fast anställd, värnpliktig eller innehar eller innehaft annan tillfällig befattning eller är/har varit anställd vid Marinbasen eller FMLOG på Berga/Muskö verkande för Amf 1.

Till medlem kan styrelsen även anta den som uppfyller något av nedanstående medlemskategorier.

Medlem, som på ett utomordentligt sätt befrämjat föreningens syften, kan av styrelsen utses till hedersmedlem. Medlem vars årsavgift uteblivit längre än till andra kvartalet påföljande år eller som bryter mot kamratföreningens stadgar och syften kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Uteslutning av medlem ska bestämmas vid ett ordinarie styrelsemöte och därmed bli protokollfört. Kamratföreningen har följande medlemskategorier;

  • ordinarie medlemmar
  • subventionerade medlemmar
  • stödjande medlemmar
  • familjemedlemmar
  • ständiga medlemmar
  • hedersmedlemmar 

 

Ordinarie medlemmar är sådana medlemmar som är eller har varit i tjänst som fast anställd, värnpliktig eller innehar eller innehaft annan tillfällig befattning eller är/har varit anställd vid Marinbasen eller FMLOG på Berga/Muskö verkande för Amf 1 och som betalar full medlemsavgift efter beslut av styrelsen. Subventionerade medlemmar är sådana medlemmar som enligt styrelsens beslut erbjuds att bli medlemmar i kamratföreningen och som under det första medlemsåret erbjuds att betala en avgift som är betydligt lägre än den ordinarie medlemsavgiften. Dessa medlemmar är eller har varit i tjänst som fast anställd, värnpliktig eller innehar eller innehaft annan tillfällig befattning eller är/har varit anställd vid Marinbasen eller FMLOG på Berga/Muskö verkande för Amf 1. Stödjande medlemmar är sådana medlemmar som utgörs av olika typer av organisationer (statliga, kommunala eller privata) vilka är beredda att stödja föreningen och arbeta i enlighet med dess ändamål. 

Medlemsavgiften för en stödjande medlem fastställs efter en överenskommelse mellan kamratföreningen och organisationen ifråga. Medlemskapet
kan vara flerårigt.

Familjemedlemmar är sådana medlemmar som har en nära relation till en ordinarie medlem som är eller har varit i tjänst som fast anställd, värnpliktig eller innehar eller innehaft annan tillfällig befattning eller är/har varit anställd vid Marinbasen eller FMLOG på Berga/Muskö verkande för Amf 1. Avgiften för familjemedlemmar beslutas av styrelsen men ska vara lägre än för ordinarie medlemmar.

Ständiga medlemmar är sådana medlemmar som vid tillfället för medlemskapet erlade en fast penningsumma som var tydligt större än den för en ordinarie medlem. Medlemskapet var/är livslångt. Kamratföreningen medger inte längre ett ständigt medlemskap utan låter denna medlemsform avveckla sig självt. Ständig medlem erlägger årligen en administrativ avgift enligt styrelsens beslut.

Hedersmedlemmar är sådana medlemmar som inte är ordinarie medlemmar vilka är eller har varit i tjänst som fast anställd, värnpliktig eller innehar eller innehaft annan tillfällig befattning eller är/har varit anställd vid Marinbasen eller FMLOG på Berga/Muskö verkande för Amf 1 , som i sin gärning tydligt verkat för och på ett utomordentligt sätt befrämjat föreningens syfte och ändamål, kan av styrelsen utses till hedersmedlem.

§ 3.
Styrelsen.

Kamratföreningens angelägenheter handhas av en ansvarig styrelse, bestående av ordförande, förste och andre vice ordförande samt lägst 8 och högst 12 ledamöter jämte 2 styrelsesuppleanter. Chefen för Amfibieregementet utser representant ur regementets ledningsgrupp att vara
ledamot av styrelsen. Styrelsen utser inom sig sekreterare, skattmästare, klubbmästare och övriga erforderliga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst fyra av styrelsens ledamöter, förutom ordföranden eller en vice ordförande är närvarande. Styrelsesuppleant kallas i likhet med styrelsemedlemmarna och äger rösträtt, i den utsträckning de ingår i stället för dessa, iden ordning valet skett. Sekreteraren ombesörjer  kamratföreningens löpande göromål, för kamratföreningens protokoll sköter brevväxling etc enligt kamratföreningens och ordförandens beslut och  anvisningar, uppgör årsberättelse och förvarar kamratföreningens handlingar samt är materielansvarig. Skattmästaren åligger att förvalta kamratföreningens medel, föra räkenskaperna samt avge berättelse över den ekonomiska förvaltningen. Skattmästaren för matrikel över kamratföreningens medlemmar och
infordrar avgifter enligt § 5 nedan.

§ 4.
Redaktion.

För framtagning av de publikationer, som utges av kamratföreningen, utser styrelsen en redaktion.

§ 5.
Medlemsavgift. Medelsförvaltning.

Årsavgiftens storlek bestäms vid årsmötet på förslag av styrelsen. Styrelsen äger efter prövning i varje särskilt fall befria medlem från att erlägga årsavgift. Hedersmedlem erlägger inte årsavgift. Erforderliga bestämmelser för medelsförvaltningen utfärdas av styrelsen.

§ 6.
Revision.

Kamratföreningens arbets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Kamratföreningens räkenskaper överlämnas till revisorerna för granskning senast den 1 mars, revisionsberättelsen överlämnas till styrelsen senast den 1 april.

§ 7.
Sammanträden.

Årsmöte hålls på tid och plats, som styrelsen bestämmer. Extra sammanträde hålls, då styrelsen finner det nödvändigt. Kallelse till årsmöte och extra sammanträde skall delges medlemmarna minst 14 dagar i förväg. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande för mötet.

2. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.

3. Styrelsens årsberättelse.

4. Genomgång av balans- och resultaträkning.

5. Revisorernas berättelse.

6. Beslut om ansvarsfrihet.

7. Förslag till inkomst- och utgiftsstat.

8. Beslut om årsavgift.

9. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.

10. Val enligt § 8.

11. Frågor som väckts av enskild medlem som förskrivs i § 10.

§ 8.
Val.

Vid årsmötet väljs:

1. Styrelse och suppleanter, varvid ordförande och vice ordförande väljes var för sig.

2. Två revisorer och en suppleant samt

3. Valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande.

§ 9.
Valberedning.

Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningen skall senast en vecka före årsmötet lämna förslag till styrelsen på kandidater till val enligt § 8: 1-2

§ 10.
Ingivande av förslag mm från enskild medlem.

Enskild föreningsmedlem, som önskar få ärende upptaget till prövning vid årsmöte, skall, minst två veckor före sammanträdesdagen anmäla detta till styrelsen (sekreteraren).

§ 11.
Rösträtt och beslut.

Röstberättigad är envar av kamratföreningens medlemmar, utom stödjande medlem. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs. I övrigt gäller att vid lika röstetal i samband med val avgörs valet genom lottning, i övriga frågor har sammanträdets ordförande utslagsröst.

§ 12.
Ändring av stadgar.

Beslut om stadgeändring fattas vid föreningssammanträde och skall för att äga giltighet biträdas av minst två tredjedelar av deltagande föreningsmedlemmar.

§ 13.
Föreningens upplösning. 

Föreningen kan inte upplösas med mindre än att detta beslut biträdes av minst två tredjedelar av deltagande föreningsmedlemmar på två av efter varandra följande årsmöten. Har beslut fattats att föreningen skall upplösas skall befintliga tillgångar överlämnas till en eller flera organisationer eller institutioner vars syfte och verksamhet närmast sammanfaller med kamratföreningens.