Stockholms Amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

ÅRSMÖTEN

På den här sidan samlar vi all information inför våra årsmöten inklusive kallelse.

Årsmöte 2021

Mötet genomomfört! Handlingar efter mötet publiceras här inom kort.

Årsmötet 2021 avhandlar verksamhetsåren 2019 och 2020. Detta med anledning av att årsmötet 2020 ställdes in på grund av Covid-19 restriktioner.

Anmäl dig till årsmötet här: Ej aktuellt längre

Tid: Årsmötet 2021 genomförs den 1 juni kl 1900

Plats: Mötet sker på distans med stöd av programmet Zoom. Länk till mötet: Ej aktuellt längre.

Vi kommer kontrollera medlemskap inför insläpp till mötet. 

Handlingar: Finns längre ned här på sidan.

Om Zoom: Om du inte har använt Zoom tidigare och inte har det installerat så kommer du få valmöjligheten efter att du klickat på länken ovan (redan nu går det bra, du kommer dock inte bli insläppt förrän strax före mötet börjar). Du kan också testa hur Zoom fungerar genom att gå till denna sida https://zoom.us/test. Prova gärna i god tid före mötet med den enhet som du tänker använda. Lär dig funktionerna i Zoom så du kan slå på och stänga av mikrofonen respektive kameran, skriva i chatten och räcka upp handen. Om du använder mobil enhet så ställ den stabilt annars blir det lätt fladdrigt för den som tittar på dig. Tänk också på vad det innebär att ha kameran igång och vad det är du visar! Här finns en kort introduktionsfilm om hur du ansluter till Zoom via datorn: https://www.youtube.com/watch?v=PcUgz-j3SPI. Zoom kan också användas med mobilen. Ladda gärna ner Zoom-appen till din telefon. Här finns en vägledning hur att ansluta till mötet via mobilen. https://hkr.instructure.com/courses/101/pages/zoom-anslut-till-ett-mote-via-mobilen 

Motioner ska sändas in till styrelsen senast 2021-05-12 på adress vapenbroderna1899@gmail.com

Hålltider och aktiviteter inför årsmötet

21-05-01: Kallelse till årsmöte för verksamhetsåren 2019 och 2020 läggs ut på föreningens hemsida och FB-grupp.
21-05-12: Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast denna dag
21-05-25: Publicering av handlingar här på föreningens hemsida inför årsstämman (info om var handlingaran finns publiceras i föreningens FB-grupp):
– Årsrapport 2019 och 2020
– Resultat- och balansräkning för 2019 och 2020
– Revisorernas rapport för verksamhetsåren 2019 och 2020 
– Styrelsens förslag till budget för 2021
– Eventuella motioner från medlemmar med styrelsens bearbetade förslag till årsmötets beslut
– Eventuella propositioner från styrelsen med förslag till årsmötets beslut
21-06-01 kl. 1900: Årsmöte för verksamhetsåren 2019 och 2020 genomförs online med ZOOM. Länk enligt ovan.

Dagordning årsmötet 2021 kl 1900

(se även handlingar nedan)

1. Val av ordförande för mötet.

2. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.

3. Styrelsens årsberättelse för verksamhetsåret (VÅ) 2019

4. Genomgång av balans- och resultaträkning för VÅ 2019

5. Revisorernas berättelse för VÅ 2019

6. Beslut om ansvarsfrihet för VÅ 2019

7. Styrelsens årsberättelse för VÅ 2020

8. Genomgång av balans- och resultaträkning för VÅ 2020

9. Revisorernas berättelse för VÅ 2020

10. Beslut om ansvarsfrihet för VÅ 2020

11. Förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2021

12. Beslut om årsavgift för år 2022

13. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.

14. Val av ordförande

15. Val av vice ordförande

16. Val av övriga styrelseledamöter

17. Val av styrelsesuppleanter

18. Val av revisor/er

19. Val av revisorssuppleant.

20. Val av valberedning

21. Frågor som väckts av enskild medlem som förskrivs i § 10. – Inga inkomna ärende att avhandla på mötet

22. Mötets avslutande