Stockholms amfibieregementes kamratförening

VAPENBRÖDERNA

Sveriges äldsta militära kamratförening

Amf 1 heraldiska vapen

Kallelse till årsmöte 1 juni 2021 som avhandlar versamhetsåren 2019 och 2020

Årsmötet 2021 genomförs den 1 juni kl 1900 och online.

Vid årsmötet hanteras verksamhetsåren 2019 och 2020. Verksamhetsåret 2019 har ännu inte avhandlats m.a.a de restriktioner som utfärdats p.g.a. Covid-19. 

Information och handlingar inför årsmötet samt länk till anmälan respektive mötet finns tillgängliga under VERKSAMHET/ÅRSMÖTEN. 

Motioner ska sändas in till styrelsen senast 2021-05-12 på adress vapenbroderna1899@gmail.com

Hålltider och aktiviteter inför årsmötet

21-05-01: Kallelse till årsmöte för verksamhetsåren 2019 och 2020 läggs ut på föreningens hemsida och FB-grupp.
21-05-12: Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast denna dag
21-05-25: Publicering av handlingar på föreningens hemsida (VERKSAMHET/ÅRSMÖTEN) inför årsstämman (info om var handlingaran finns publiceras i föreningens FB-grupp):
– Årsrapport 2019 och 2020
– Resultat- och balansräkning för 2019 och 2020
– Revisorernas rapport för verksamhetsåren 2019 och 2020 
– Styrelsens förslag till budget för 2021
– Eventuella motioner från medlemmar med styrelsens bearbetade förslag till årsmötets beslut
– Eventuella propositioner från styrelsen med förslag till årsmötets beslut
21-06-01 kl. 1900: Årsmöte för verksamhetsåren 2019 och 2020 genomförs online med ZOOM.